KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  Hak Hukuk Ofisi olarak başta müvekkillerimiz olmak üzere tüm ilgili kişilerin veri güvenliği ve mahremiyetinin sağlanması hususunu önemsiyor ve bu alanda gerekli çalışmaları güncel biçimde uhdemizde ihdas ediyoruz. Bu anlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli teknik idari tedbirleri sağlamak ve veri işleme ilkelerini gözetmekle beraber iş bu metin ile ise veri sahibi ilgili kişilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlıyoruz. 

Veri Sorumlusu:

Hak Hukuk Ofisi Uhdesinde Yer Alan Avukatlarımız; 

Sırakapılar mah. Hastane Cad. No:17 Kat:1 Daire:4 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde,

Av. Abdullah Başer, [email protected]

Av. Kerem Başer, [email protected]

Veri sorumlusu olarak yer almaktadırlar. 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi çerçevesinde Hak Hukuk Ofisi’ne dava ve yasal süreç takibi, hukuki rapor hazırlanması ve sair hukuki hizmetler hakkında teklif sunulması, danışmanlık sözleşmesi kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesinin ifası, işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veri(ler)”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair Hak Hukuk Ofisi’nun “Veri Sorumlusu” olarak;  aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hak Hukuk Ofisi tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu Hak Hukuk Ofisi tarafından;

  İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin veya danışmanlık tekliflerinin sunulması, 

  Hukuki iş stratejilerin planlanması, fiziki mekân güvenliği

  Hukuk ofisimiz bünyesinde yapılan müvekkil toplantıları, danışmanlık teklifleri, hukuki raporların hazırlanması ve sair hukuki hizmet için sunulan tekliflerin incelenmesi, 

  Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi, Talep ve Şikâyetlerin değerlendirilmesi 

  Hukuki danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve/veya ifası, 

  Müvekkil ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, iletişimin sağlanması, finans ve muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi,

  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü

  Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,

  Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi,

  İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi

  Hukuk dünyasındaki gelişmeler ve yasal mevzuat güncellemeleri hakkında bilgi verilmesi,

  HMK ve CMK gibi kanunlardan kaynaklı biçimde işlemlerinizi yerine getirebilmemiz için gerekliliği zorunlu olan bilgileriniz, dava şartlarının yerine getirilebilmesi, amaçları ile işlenebilir.

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, Hak Hukuk Ofisi tarafından başta hukuki danışmanlık, dava ve yasal süreç takibi, hukuki rapor hazırlanması ve sair hukuki hizmet için teklif sunulması ve/veya Hak Hukuk Ofisi  ile danışmanlık sözleşmesi kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesinin ifası, geri dönüş ve bilgilendirmelerde bulunmak gibi amaçlar olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Hak Hukuk Ofisi’nun sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.  Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Hak Hukuk Ofisi tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Hak Hukuk Ofisi, Kişisel verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Veriler’i KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir. Kişisel verilerin saklanması ve imhası için teferruatlı bilgilendirmeye, sitemizde yer alan veri saklama ve imha politikamızdan erişebilirsiniz

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel Verileriniz, Hak Hukuk Ofisi tarafından işbu Aydınlatma Metninde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, hukuki ve mali denetimleri amacıyla iş ortaklarına, avukatlarına, sitemizde yer alan dil danışmanlarına ve tercümanlara, mütalaa ya da uzman görüşü alınacak uzman ya da akademisyenlere ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesi uyarınca Hak Hukuk Ofisi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler Hak Hukuk Ofisi tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda veri taahhütnameleri alınmaktadır.

Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları 

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Hak Hukuk Ofisi bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile Hak Hukuk Ofisi söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir. 

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel Verilerinin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu 

6698 Sayılı KVKK m.11 de belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda yer alan veri sorumlusu avukatlarımızın mail adreslerine yollayacağınız ve kimlik ibrazı içerir mailleriniz ile   veya Sırakapılar mah. Hastane Cad. No:17 Kat:1 Daire:4 Merkezefendi/DENİZLİ ‘da yer alan adresimize noter vasıtası ile yollayacağınız yazılı başvuru ile veya bir fiil adresimize gelerek kimlik ibrazınız ile başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınıza ilişkin form örneği İlgili Kişi Başvuru Formu başlığında sitemizde yer alan KVKK alanında yer almaktadır. Başvurularınıza ilişkin tarafınıza 30 gün içinde cevabi dönüş sağlanıcaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ise Hak Hukuk Ofisi tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir. 

Hukuk Bürosu İlgili Kişi Başvuru Formu İçin Tıklayınız