https://hakhukukofisi.com/wp-content/uploads/2021/06/carousel-3.png

Kısa Dönem İkamet İzni Çeşitleri

1.Bilimsel araştırma nedeniyle Türkiye’de kalması gereken yabancılar

Bilimsel gerekçe ile vize kısa dönem ikamet izni almak isteyen yabancıların yapacakları araştırmanın izne tabii olması halinde öncelikle ilgili kuruluşlardan izin belgesi edinmesi, araştırma konusunun izne tabii olmaması halinde ise araştırma dair detayları barından bir beyanda bulunmaları gerekir. Bilimsel araştırma üzerinden ikamet izni almak isteyen yabancıların, Türkiye’ye girmeden önce kendi ülkelerindeki temsilciliklerimizden Bilimsel Araştırma amaçlı vize edinmiş olmaları gerekir.

2.Ticari ilişkiler kuracak, geliştirecek ya da iş kuracak olan yabancılar

Bu kategoride üzerinden başvuru yapmak isteyen yabancıların, iletişimde oldukları ve ticari bağlantı kuracak oldukları kişilerden davetiye mektubu istenebilir ya da kuracakları işe ilişkin belgeler talep edilebilir.

3.Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancılar

Taşınmaz sahibi olan yabancıların bu ikamet iznine başvurabilmeleri için sahip oldukları taşınmazın konut olması ve konut olarak kullanılıyor olması gerekir. İlgili taşınmazın üzerinden birden fazla aile üyesinin hak sahibi olması durumunda, hak sahibi olan diğer aile fertleri de ikamet izni başvurusunda bulunabilir. Bu kişiler başvuru sahibinin eşi, yetişkin olmayan çocuğu yada bağımlı yetişkin çocuklarından herhangi biri olabilir.

4.Hizmet içi eğitim programına dahil olan yabancılar

Hizmet için eğitim üzerinden kısa dönem ikamet izni talep eden yabancıların, ilgili eğitim verecek olan kurum ya da kuruluş tarafından düzenlenen, eğitimin içeriği, eğitim verilecek olan yer ve süresini gösteren belgeleri başvuru esnasında sunması gerekir. İkame izni eğitim süresini kapsayacak şekilde düzenlenir.

5.Türkiye’nin yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim programlarına dahil olan yabancılar

Çeşitli eğitim programları nedeniyle Türkiye’den ikamet izni almak isteyen yabancıların ilgili kurum tarafından düzenlenen belgeleri sunmaları gerekir. Bu kapsamda düzenlenecek ikamet izni eğitim süresini geçemez ve farklı bir amaç için kullanılamaz. Öğrenci değişim program kapsamında ikamet iznine başvuran öğrenciler eğer ilk 3 ay içerisinde genel sağlık sigortası için talepte bulunurlarda ek bir sağlık sigortası istenmez. Bu süre içinde başvuru yapmayan öğrenciler ise yabancı sağlık sigortası yaptırmak ve belgelemek zorundadırlar.

6.Turizm amacıyla kalış süresini uzatmak isteyen yabancılar

Turistik gerekçe ile kısa süreli ikamet izni başvurusunda bulunmak isteyen yabancılardan bu süre içinde hangi zaman aralıklarında nerelerde ne kadar süreyle kalacaklarına ilişkin belge istenmektedir. Gerek görüşmesi halinde seyahat planına ilişkin ek belge talep edilebilir.

7.Tedavi görecek olan hastalar

Tedavi amaçlı Türkiye’de uzun süre ile kalması gereke3n yabancıların öncelikli olarak kamu sağlığını ve güvenliğini riske edebilecek bulaşıcı bir hastalık taşımamaları gerekir. Bu amaçlar başvuru yapmak isteyen yabancıların kamu ya da özel hastanelerinden kabul belgelerini sunmaları gerekir. Eğer tedavinin tüm masraflarının ödendiği belgelenirse, ek olarak sağlık sigortası aranmaz. Aynı şekilde barınma, iaşe ve tedavi masrafları kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan da ek sağlık sigortası istenmez. Bu kategori kapsamında yapılan başvurularda gerek görülmesi halinde tedaviye ilişkin ek belgeler istenebilir. Tedavi için gelen yabancıların refakatçileri için genel ikamet hükümleri uygulanır. Refakatçi olarak gelen yabancıların en fazla iki kişisi için ek sağlık sigortası şartı da aranmaz.

8.Adli ve İdari makamların kararı ile ülkede kalması gereken yabancılar

Bu kategoride yapılan başvurularda ikamet izni talepte belirtilen süre göz önüne alınarak düzenlenir.

9.Aile ikamet İzninin şartlarını artık sağlayamadığı için aile ikamet iznini kaybeden yabancılar

En 3 yıllık aile ikamet izni ile Türkiye’de kalan ve 18 yaşını yeni doldurmuş olanlar, Türk vatandaşı ile evli olan ve aile ikamet izniyle en az 3 yıl Türkiye’de kalan yabancılar (Aile içi şiddet mağduru olanlarda, mahkeme kararı olması halinde 3 yıllık ikame şartı aranmaz), destecinin ölümünün ardından destekçiye bağlı olarak aile ikamet izni alanlar (bu yabancılardan da 3 yıllık ikame şartı aranmaz)

10.Türkçe dil öğrenme kursuna katılacak olan yabancılar

Türkçe öğrenmek için ikame izni başvurusunda bulunmak isteyenlere kısa süreli ikame izni en fazla iki kere için verebilir. Eğer kusun süresi 1 yıllık az ise ikamet izni kurs süresi gözetilerek verilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış kurumlardan birine kayıt olmak gerekir ve ilgili eğitim kurumu, öğrenim gören yabancın kursa kayıt ve devam durumu il müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür.

Kamu kurumları vasıtasıyla Türkiye’de kurs, staj, araştırma ya da eğitime katılacak olanlar

Bu gerekçe ile düzenlenen ikame izinleri en fazla bir yıl süre ile düzenlenebilir. Barınma, iaşe ve sağlığa ilişkin giderlerin kurumlarca karşılanması halinde başvuru sahibinden maddi kaynaklara ya da sağlık sigortasına ilişkin belge istenmez. Gerek görülmesi halinden kurumlardan belge talep edilebilir.

11.Yükseköğretimini Türkiye’de tamamlayan yabancılardan, mezun olunan tarih itibariyle altı ay içinde başvuranlar

Yükseköğretim mezunlarından yeni mezun olanlara, ilk altı ay içinde başvurmaları halinde bir kereye mahsus olmak üzere, en fazla bir yıllık ikamet izni verilir.

12.Türkiye’de çalışmayan ama Bakanlar kurulunca gerekli görülen miktarda yatırım yapan yabancılar, eşleri ve yetişin olmayan çocukları

6735 sayılı kanun kapsamında ülkeye ekonomik katkı sağlayabilecek olan yabancıları teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, bu kategoride yapılan başvurularda 5’er yıllık ikamet izinleri verilir.

13.Kuzey Kıbrıs Türk Vatandaşı olan yabancılar

Başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına 5’er yıllık ikamet izni verilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Süreleri

Kısa dönem ikamet izi süreleri ve uzatma seçenekleri, başvuru yapılan gerekçeye göre farklılık gösterir. 13. ve 14. Maddelere bağlı yapılan başvurular dışındakiler için, Kısa dönem ikamet izni en fazla 2’şer yıllık olarak düzenlenebilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Şartları

Kısa Dönem ikamet izni alınabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Bu şartlar Yabancılar Kanununun 32. Maddesine göre düzenlenir ve aşağıdaki gibidir:

 • Talep edilen ikamet izni için gerekli görülen belgelerin sunmuş olmak
 • Genel sağlık ve güvenlik şartlarına sahip olmak ve bunları belgeleyebilmek
 • Gerek görünmesi halinde vatandaş olunan ya da ikame edilen ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen adli sicil kaydı sunabiliyor olmak
 • Türkiye’de ikame edilecek adresi belgelemek
 • Yabancılar kanununun 7.maddesinn kapsamına girmemek

Bu maddeler kanunlar çerçevesinde belirlenir ve zaman içerisinde değişebilir. Güncel bilgileri edinmek için uzmanlarımızdan bilgi talep edebilirsiniz.

Kısa Dönem İkamet İzni Ret Edilmesi, İptal Edilmesi ya da Uzatılmaması

Mevcut kısa dönem ikamet izini talebi pek çok gerekçe ile reddedilebilir, başvuru iptal kabul edilebilir ya da uzatılmak istendiğinde uzatma talebi kabul edilmeyebilir. Bu durumların başlıca sebepleri;

 • Kısa dönem ikamet iznin gerekliliklerini yeniden sağlayamamak ya da şartların değişmiş olması
 • Alınan ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi
 • Başvuru sahibi hakkında geçerli bir sınır dışı kararı ya da giriş yasağının bulunması
 • Yurtdışında kalınabilecek sürenin aşılmış olması

Kısa Dönem İkamet izni İçin Gereken Belgeler

Kısa dönem ikamet izni için gereken belgeler başvuru gerekçesine göre farklılaşıyor olsa da genel olarak liste aşağıdaki gibidir:

 • Kısa Dönem İkamet İzni Bilgi Formu
 • Pasaport (En az 1 yıl geçerli)
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş, güncel ve arka fonu beyaz)
 • Özel Sağlık Sigortası (Kurumumuz tarafından temin edilecektir)
 • Randevu ve Başvuru formu (Kurumumuz tarafından temin edilecektir)
 • Harç ödeme dekontları (Kurumumuz tarafından temin edilecektir)
 • Adres Belgesi

Adres Belgesi Olarak Kulllanılabilen Belgeler

 • Kirada kalıyorsanız sözleşmenizin noter onaylı örneği,
 • Otel, motel, hotel, pansiyon gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belge,
 • Öğrenci yurtlarında/kurum misafirhanelerinde kalıyorsanız, yurtta/misafirhanede kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,
 • Tanıdığınızın/yakınınızın yanında kalıyorsanız, yanında kaldığınız kişinin/kişilerin adres kayıt belgesi (noter taahhütnamesiyle)

Oturma İzni Avukatlık Danışmanlık Hizmetinin Önemi

Başvuru prosedürleri belli zaman aralıklarında yenilenmekte ve değişmektedir. Ayrıca bu prosedürler oldukça ayrıntı içerdiği için danışmanlık hizmeti yardımıyla izin başvurularını tamamlayıp takip etmek başvuranın lehine olacaktır. Bu doğrultuda oturma izni danışmanlık hizmeti veren avukatlar bulunmaktadır.

Makalemizde “Oturma İzni Nasıl Alınır?” sorusunu ayrıntılı olarak cevapladık. Ancak ilgili mevzuat ve yönetmelikler sürekli yenilenmektedir. Bu yeniliklerin takip edilmesi ve buna göre oturma izni başvurusunda bulunmak, sürecin kısa sürede ve olumlu olarak tamamlanması açısından önemlidir. Kanun ve yönetmelikte meydana gelen değişiklikler deneyimli yabancılar hukuku avukatları tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

Oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin mutlaka yabancılar hukuku avukatı ile çalışması, doğru ikamet izni çeşidinin belirlenmesi ve  tamamlanması gereken belgeleri ve prosedürlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması açısından önem arz eder.

GEREKLİ BELGELER

ÇOK ÖNEMLİ!:  Hukuki işleriniz için yardım alırken mutlaka avukatlar ile çalışınız. Sorun yaşamamak için yabancı göç danışmanlık şirketi adı altında iş ve evrak takibi yapan kişiler ile çalışmamaya özen gösteriniz.

Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçme

Ev alana ikamet izni ev alana oturma izni

ikamet izni ikamet izni başvuru için gerekli belgeler

ikamet izni başvurusu

İkamet izni başvurusu için gerekli belgeler

ikamet izni için gerekli belgeler

ikamet izni nasıl alınır

İkamet İzni Nedir?

kısa dönem ikamet izni çalışma izni

oturma izni başvurusu

oturma izni başvurusu için gerekenler

oturma izni başvurusu için gerekli belgeler

oturma izni için gerekli belgeler

Oturma izni nasıl alınır

taşınmaz mal ile ikamet izni

taşınmaz mal ile oturma izni

taşınmaz mal ile vatandaşlık

tedavi amaçlı kısa dönem ikamet izni

tedavi amaçlı kısa dönem ikamet izni başvuru

tedavi amaçlı kısa dönem ikamet izni için gerekli belgeler

turizm amaçlı ikamet izni başvuru

turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni

yabancıların mülk edinme ve oturma izni